शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी ! अखेर झाली या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी 3 कोटी 80 लाख निधी मजूर शाशन निर्णय आला district wise loan waiver list

district wise loan waiver list नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधीत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी (राज्यस्तर) योजनेसाठी निधी वितरीत करणेबाबत. राज्यात जुलै, २०१९ ते ऑगस्ट, २०१९ या कालावधीमध्ये अतिवृष्टीमुळे उद्भवलेल्या पूर परिस्थितीत बाधित झालेल्या

 

यादीत नाव पाहण्यासाठी

येथे क्लीक करा 

 

जिल्हयातील बाधित शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज माफ करण्याच्या योजनेअंतर्गत रु. ५२,५६२.०० लाख इतकी रक्कम वितरीत करण्यात आली आहे. तसेच सदर योजनेसाठी सन २०२३-२४ साठी सन २०२३ च्या हिवाळी अधिवेशनातील पुरवणी मागणीद्वारे रु. ३७९.९९ लाख इतका निधी मंजूर करण्यात आला असुन त्यानुसार सदर योजनेच्या अनुषंगाने सहकार आयुक्त व निबंधक, पुणे यांनी संदर्भ क्र.५ च्या पत्रान्वये हिवाळी अधिवेशनातील पुरवणी मागणीद्वारे मंजुर निधीपैकी उर्वरीत निधी रु. ११४.०० लाख वितरीत करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यानुसार सदर योजनेंतर्गत निधी वितरणाचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.

शासन निर्णय :-सदर योजनेसाठी सन २०२३-२४ साठी सन २०२३ च्या हिवाळी अधिवेशनातील पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर झालेल्या रु. ३७९.९९ लाख इतक्या निधीपैकी रु. ११४.०० लाख (रु. एकशे चौदा लाख फक्त) एवढा निधी राज्यात जुलै, २०१९ ते ऑगस्ट, २०१९ या कालावधीमध्ये अतिवृष्टीमुळे उद्भवलेल्या पूर परिस्थितीत बाधित झालेल्या जिल्हयातील बाधित शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज माफ करण्यासाठी सहाय्य (राज्यस्तर)(कार्यक्रम), (२४२५ ०१३३) ३३ अर्थसहाय्य या लेखाशिर्षाअंतर्गत वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

सदर तरतूद खर्च करण्यासाठी (V०००४) सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे अधिनस्त सहायक निबंधक (अंदाज व नियोजन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. तसेच लेखाधिकारी, अधिन सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषीत करण्यात येत आहे. सदर निधी आहरण करुन वेळेत खर्च होईल याची सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी दक्षता घ्यावी. तसेच या बाबतचा अहवाल व खर्चाची माहिती वेळोवेळी शासनास सादर करावी.

सदर खर्च मागणी क्रमांक व्ही – ०२, २४३५ – इतर कृषीविषयक कार्यक्रम, ६० – इतर, (००) (१०१) शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी योजना (००) (०२) नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना कर्जमाफी (राज्यस्तर) (२४३५०१३३), ३३ अर्थसहाय्य या लेखाशिर्षाखालील सन २०२३ – २४ या आर्थिक वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून करण्यात यावा.

सदर शासन निर्णय नियोजन विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक २०५ /का.१४३१, दिनांक १९.०३.२०२४ अन्वये व वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक २९४/२०२४/व्यय-२, दिनांक २६.०३.२०२४ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

Leave a Comment