crop insurance sanctioned page

भारतीय कृपि विमा कंपनीमार्फत उर्वरीत राज्य हिस्सा पिक विमा हप्त्यापोटी रु.३०३,७०,२०,८४८/- इतकी रक्कम खालीलप्रमाणे वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.

पीक विमा यादीत नाव पाहण्यासाठी
येथे क्लीक करा 

Leave a Comment